Informații utile pensii private

Pensia privată este suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul  public.

Pilonul I reprezintă sistemul public de pensii.

Pilonul II este sistemul pensiilor administrate privat (pensii private obligatorii), administrate de societăţi pe acțiuni, sistem bazat pe aderare obligatorie pentru persoanele cu vârsta până în 35 de ani şi opțional pentru persoanele cu vârsta între 35 şi 45 de ani, contribuţii definite şi conturi individuale.

Pilonul III este sistemul de pensii facultative, administrate de societăţi pe acțiuni, sistem bazat pe aderare facultativă şi conturi individuale.

Avantajele Pilonului III sunt următoarele:

 • primiți mai mulţi bani când ieşiți la pensie;
 • nu plătiți impozit pentru contribuţie dacă aceasta este mai mică decât echivalentul a 400 euro/an angajator/angajat;
 • suma cu care contribuiți se deduce din baza de calcul a impozitului pe venit (în condițiile de deductibilitate precizate mai sus)
 • sunteți protejat financiar: la 60 de ani, suma acumulată în cont va fi la dispoziţia dumneavoastră;
 • la fel se va întâmpla şi în caz de invaliditate permanentă;
 • în caz de deces, moştenitorii vor beneficia de banii din contul dumneavoastră;
 • aveți libertate de mişcare pentru că dumneavoastră decideți: fondul de pensii la care contribuiți, nivelul contribuţiei şi perioada în care o să cotizați.

Participantul reprezintă persoana care a semnat un act individual de aderare volițional la un fond de pensii facultative Pilon III, contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi care are în viitor un drept la o pensie facultativă.

Beneficiarul reprezintă moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului Civil.

Activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond.

Activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obţine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată.

Valoarea unităţii de fond este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată.

Schema de pensii facultative vă furnizează informații despre:

 • denumirea şi sediul administratorului;
 • condiţiile de dobândire a calităţii de participant la un fond de pensii şi modalitatea de aderare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • cuantumul minim al contribuţiei la fondul de pensii facultative, precum şi modalitatea de plată a acesteia;
 • modalitatea de împărţire între participanţi a rezultatelor din investiţii;
 • principiile investiţionale ale fondului de pensii facultative;
 • riscurile financiare, tehnice şi de altă natură implicate de activitatea de administrare a pensiilor facultative;
 • natura şi distribuţia riscurilor;
 • dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor asupra sumei existente în conturile individuale;
 • condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor facultative;
 • condiţiile de acordare a pensiei facultative în caz de invaliditate;
 • nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de participant, defalcate pe categorii;
 • periodicitatea şi procedura de raportare către participanţi;
 • condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii facultative.

ASF publică Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor şi orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizaţiilor. Retragerea autorizației ASF poate fi realizată la cerere, ca sancțiune sau când numărul de participanţi a scăzut şi se menţine sub minimul legal timp de un trimestru.

Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu. Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European. În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, participanţii optează între a plăti în continuare contribuţiile la un fond de pensii facultative din România sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii. Nici o persoană care doreşte să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.

Rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unităţi de fond din ziua respectivă şi valoarea unităţii de fond din ziua precedentă.

Rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, şi 50% din rata medie ponderată de rentabilitate  a tuturor fondurilor în perioada respectivă.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectivă.

În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative este mai mică decât rata de rentabilitate minimă     a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive, ASF retrage autorizaţia administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea  special.

După pensionare, pensia facultativă Pilon III va fi încasată, sub forma unei sume plătite periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii. Pensia se plăteşte participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia, numai după atingerea vârstei legale de pensionare.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative. În    cazul încetării plăţii, aceştia îşi păstrează calitatea de participant urmând a beneficia, la vârsta de pensionare, de toate drepturile cuvenite.

Contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii  facultative.

Beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative.

 • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative.
 • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă ori să solicite angajaţilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.
 • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităţi pentru a răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.
 • Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundaţiilor, asociaţiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative cu scopul de a le răsplăti sau de a le determina să convingă ori să solicite membrilor lor să adere la un anumit fond de pensii facultative.

Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum şi persoanelor afiliate lor le este  interzis:

 • să transmită informaţii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promoţionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau potenţialilor participanţi, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia;
 • să facă, în faţa participanţilor sau a potenţialilor participanţi, afirmaţii ori previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în forma şi în modul prevăzute în normele adoptate de ASF.

În sistemul fondurilor de pensii facultative Pilon III, orice persoană eligibilă poate deveni participant la mai multe fonduri de pensii, în funcţie de opţiunea personală pentru       un anumit risc investiţional, de strategia personală de diversificare a investiţiilor şi dispersare a riscului.

ETAPELE ADERARII LA UN FOND DE PENSII FACULTATIVE

Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la această schemă de pensii facultative. Forma actului de aderare este aceeaşi pentru toţi participanţii la acel fond de pensii facultative. Forma cadru a actului individual de aderare este stabilită prin norme. Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizaţia ASF.

TRANSFERUL PARTICIPANTILOR IN SISTEMUL DE PENSII FACULTATIVE PILON III

În sistemul Pilonului III este interzisă implicarea agenţilor de marketing în operaţiunile de transfer al participanţilor.

PLATA PENSIEI FACULTATIVE PILON III

Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de ASF.

Schemele de pensii private facultative disponibile pe piaţă la momentul actual prevăd comisioane din contribuţiile plătite cuprinse între 3-5% şi comisioane lunare, din activul net total al fondului, cuprinse între 0,091% şi 0,195%. Unii administratori au decis chiar neperceperea anumitor comisioane pentru o perioadă limitată de timp. Toate comisioanele şi taxele sunt prezentate detaliat în prospectul schemei de pensii pe care administratorul trebuie să îl prezinte participantului, înainte de semnarea adeziunii.

Valoarea activului personal net al unui participant poate să scadă în timp şi FLUCTUEAZĂ ZILNIC în funcţie de valoarea unitară a activului net calculată şi certificată de către  depozitar.

Primul pas spre informare poate fi făcut prin accesarea paginii www.asfromania.ro unde găsiți informaţii utile despre sistemul pensiilor facultative Pilon III şi link-uri către administratorii fondurilor de pensii facultative. Pagina Facebook a ASF poate constitui o sursă suplimentară de informaţii.

PROVIZOANE TEHNICE

Administratorul trebuie să asigure permanent un volum adecvat de lichidităţi corespunzătoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii  facultative

SUPRAVEGHEREA SPECIALĂ

Consiliul de supraveghere specială asistă şi supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii facultative.

ADMINISTRAREA SPECIALĂ

Administrarea specială se instituie în cazul suspendării ori retragerii autorizaţiei fondului de pensii facultative sau a autorizaţiei de administrare. Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii facultative, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.

FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

Scopul Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private este acela de a garanta drepturile participanţilor şi ale beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii  facultative.

ASISTENTA ACORDATA DE ASF PARTICIPANTILOR

ASF a pus la dispoziția consumatorilor o linie telefonică gratuită prin intermediul căreia vă poate răspunde la diferite întrebări şi vă poate consilia în caz de probleme.

DEPUNEREA UNEI PETITII SAU SESIZARI LA ASF

La primirea petiţiei, ASF va investiga şi analiza problema. ASF vă poate contacta pentru a solicita mai multe detalii referitoare    la petiție. Totodată, ASF are dreptul de a cere orice documente relevante în cazul respectiv şi de a lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea situației dumneavoastră. La finalizarea verificărilor, veți primi un răspuns în termen de cel mult 30 zile de la depunerea ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cuprinzând modul de soluţionare a reclamaţiei. În situația în care sunt necesare cercetări amănunțite, termenul poate fi extins cu încă 15 zile.