Pensii private – Pilonul III

În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială cu tradiţie. Sistemele de pensii din toată lumea se află într-o perioadă de reformă şi reinventare. Costurile mari ale vechilor sisteme au condus la regândirea acestora şi la apariţia sistemului de contribuţii definite, în care pensia este  strict determinată de aportul fiecărei persoane şi fructificat de-a lungul vieţii prin investiţii. Reforma sistemului de pensii din România constă în extinderea bazelor sistemului de pensii, prin adăugarea la cea de   stat (Pilonul I – sistemul de pensii publice) a încă două surse de pensie private (Pilonul II – sistemul de pensii administrate privat şi Pilonul III – sistemul   de   pensii   facultative).    România, prin implementarea sistemului de pensii administrate privat şi  facultative,  s-a  aliniat la aceste tendinţe. În perioada 2004 – 2006    a fost elaborată legislația primară a sistemului de pensii private: Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

Pilonul III vizează sistemul de pensii facultative, fondurile de pensii facultative fiind administrate de societăți pe acțiuni, iar sistemul fiind bazat pe aderare facultativă şi conturi individuale. Pensia facultativă Pilon III este destinată creşterii resurselor financiare disponibile la vârsta pensionării. Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaţia privind pensiile facultative (Pilon III) nu condiționează participarea la fondurile de pensii facultative în funcţie de vârstă, oricine având posibilitatea să contribuie la un fond de pensii facultative cu până la 15% din veniturile brute realizate lunar.

Începând cu iunie 2007, în sistemul pensiilor facultative Pilon III poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi: salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau care obţin venituri din alte activități.

Pentru a putea beneficia de pensia facultativă, condiţiile legale impun ca participantul să aibă     o vârstă de cel puţin 60 de ani, să fi efectuat     cel puţin 90 de contribuţii lunare (nu neapărat consecutive) la fond şi să deţină o sumă minimă acumulată în contul individual la fondul de pensii facultative Pilon III. Dacă nu se acumulează 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, participantului i se  acordă o plată unică.

Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, dar şi o soluţie avantajoasă din punct de   vedere fiscal, prin deductibilitate fiscală. Angajatorii au oportunitatea de a-şi atrage şi fideliza salariaţii performanți prin oferirea unor beneficii privind plata contribuţiei la un fond de pensii facultative Pilon III, pentru care se acordă deduceri fiscale.

ASF verifică îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudenţială a activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:

 • investirea activelor în interesul participanţilor şi al beneficiarilor;
 • investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor;
 • investirea activelor în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
 • investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a activelor.

Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III, cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de legislația aplicabilă.

 • Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de lichidităţi băneşti către alt fond de pensii facultative;
 • Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidităţii, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de ASF;
 • Dacă un  participant  decedează  înainte de pensionare,  activele  personale,   evaluate la acea dată, se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune şi normelor  în vigoare.

Participantul la un fond de pensii facultative din România, care a fost detaşat într-o altă ţară are dreptul la continuarea plăţii contribuţiilor la acel fond pe durata detaşării sale. În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat membru al Uniunii Europene    ori aparţinând Spaţiului Economic European, participantul şi beneficiarul îşi mențin dreptul la pensia facultativă câştigat în cadrul schemelor  de  pensii  facultative  din   România,   urmând ca aceasta să se plătească în acel stat, în cuantumul rămas, după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.

Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea  nulităţii. Contribuţiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanţilor. Contribuţiile la un fond       de pensii facultative şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale. Contribuţiile şi transferal de lichidităţi băneşti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităţi de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii  de  fond  ale  unui fond de pensii facultative se calculează atât de către administrator, cât şi de către depozitar, în fiecare zi lucrătoare  şi se comunică ASF în aceeaşi zi. Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Administratorul fondului de pensii poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investiţiilor, o societate     de asigurări, autorizate de ASF pentru a administra fonduri de pensii facultative şi, opţional, pentru a furniza pensii private. Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în formă scrisă, care cuprinde: strategia de investire    a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor; metode de evaluare a riscurilor investiţionale; procedurile de management al riscului; metoda de revizuire a regulilor de investire; persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, procedurile pentru luarea deciziilor. Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o dată la 3 ani, informând participanţii referitor la noua politică investiţională.

Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat şi propus de către administrator şi autorizat de ASF. Prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii facultative. Schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul colectează şi investeşte activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanţi a unei pensii facultative.

Citește mai departe

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  funcţii  elective  sau  care  este  numită  în cadrul  autorităţii  executive,  legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul  unei  societăţi  cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă.

Pentru Pilonul III, contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor schemei de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator. Administratorul de fonduri de pensii facultative este societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare, denumită şi societate de pensii. Administratorul trebuie să acţioneze în interesul participanţilor şi să aplice principii prudenţiale în activitatea sa. Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului. Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi şi garantarea de împrumuturi sau de credite.

Depozitarul reprezintă instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau sucursala din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, pentru activitatea   de depozitare, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecărui fond de pensii facultative. Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate.

Anual, situaţia financiară a fondului de pensii facultative şi a administratorului este verificată de către un auditor financiar autorizat, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). Actuarul emite un raport separat care însoţeşte în mod obligatoriu raportul administratorului. Actuarul este specialistul preocupat de managementul riscului, fiind cel care aplică analize şi teorii matematice, statistice, economice şi financiare pentru a genera soluţii de control al riscurilor financiare sau al expunerilor viitoare. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată, care îşi exercită atribuțiile privind funcţionarea şi supravegherea pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe, având printre principalele obiective asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor. ASF este un arbitru activ pe piaţa pensiilor  private. În acest context, ASF are nu doar un comportament reactiv, ci şi unul proactiv, prudenţial. ASF intervine ori de câte ori consideră  că este necesar pentru a proteja interesele participanţilor. Autoritatea are grijă ca administratorii, fondurile, depozitarii, auditorii şi agenţii de marketing să respecte legislaţia, iar sistemul să funcţioneze fără probleme.

Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală, din propria iniţiativă   a fiecărei persoane. La semnarea actului de aderare participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor  riscuri. Obţinerea acordului de aderare se face de către administratorul fondului de pensii sau de către agenţii de marketing aflaţi în relaţie de colaborare cu respectivul administrator. Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică şi administrator, şi conţine acordul persoanei la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii facultative, precum şi faptul că a primit o copie a acestor documente şi a acceptat conţinutul acestora.

Pentru aderarea la un fond de pensii facultative Pilon III trebuie să aveţi în vedere următoarele:

 1. Să consultaţi ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către ASF, în cazul în care nu se pot consulta efectiv toate aceste oferte.
 2. Să verificaţi dacă agentul de marketing cu care încheiaţi un act individual de aderare  este avizat  de  către  ASF. Să  verificaţi  dacă administratorul este autorizat pentru desfăşurarea activităţii în sistemul de pensii private. Ambele informații se pot verifica gratuit folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro la secțiunea Supraveghere.
 3. Să verificaţi actul individual de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocat, precum şi datele de contact ale administratorului.
 4. Să verificaţi prospectul schemei de pensii facultative Pilon III, respectiv datele trecute pe actul individual de aderare.
 5. Să citiţi cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii. Să solicitaţi informaţii despre toate acele aspecte care consideraţi că trebuie a fi explicate.
 6. La alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III trebuie să ţineţicontdeelementeprecum: comisioaneledeadministrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investiţiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului.
 7. Să fiţi foarte atenţi la semnarea actului individual de aderare. Prin semnarea actului de aderare persoana eligibilă devine parte la contractul de societate civilă prin care s-a constituit fondul de pensii. Actul individual de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de  marketing.
  Atenţie! Semnătura reprezintă acordul de a deveni parte la contractul de societate civilă prin care este constituit acel fond  şi cu privire la prospectul schemei de pensii private, precum şi faptul că a fost acceptat conţinutul  acestora.
 1. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare şi se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond, respectiv dumneavoastră.
  Atenţie! Agentul de marketing vă va solicita o copie a actului de identitate, cu semnătura dumneavoastră olografă, copie care se va anexa actului original de aderare.
 1. În sistemul Pilonului III puteţi alege să contribuiți la mai multe fonduri de pensii facultative. Alegerea unui fond de pensii facultative Pilon III nu este condiţionată de participarea la un fond de pensii administrat privat Pilon II.

Fiecare participant are un cont individual în care se virează contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului. În sistemul pensiilor facultative, spre deosebire de cele obligatorii (administrate privat) legea oferă posibilitatea virării contribuţiilor fie de către angajator, fie de către participant (angajat), lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

Este dreptul fiecărui participant ca, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III. În cazul încetării plăţii, participantul îşi păstrează drepturile aferente pensiei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, administratorii fondurilor de pensii facultative trebuie să precizeze clar politica de investiţii stipulată în prospectul fondului de pensii şi să investească contribuţiile participanţilor conform obiectivelor de investiţii asumate. În acelaşi timp trebuie să precizeze şi riscurile asociate politicii de investiţii.

Gradul de risc şi indicatorii de performanţă ar trebui să constituie principalul criteriu de alegere a unui fond de pensii facultative, fie că vorbim de o primă aderare în acest sistem, fie că ne referim la un transfer de    la un fond mai puţin performant la un    altul, administrat mai eficient. În funcție de politica de investiții, un fond de pensii facultative poate avea unul dintre următoarele grade de risc: scăzut (cu un grad de risc sub 10%), mediu (cu un grad de risc între 10% şi 25%) sau ridicat (cu un grad de risc între 25%      şi 50%). Fiecare participant trebuie să îşi aleagă fondul de pensii facultative în funcție de aprecierea proprie față de risc (cum tolerează riscul) având responsabilitatea de a alege acel fond care îi oferă performanța dorită.

Administratorii trebuie să investească activele fondurilor de pensii facultative într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea acestora. De asemenea, aceştia trebuie să asigure diversificarea portofoliului fondurilor de pensii facultative în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate.

Potrivit legii, activele se vor diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale, precum şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Prospectul schemei de pensii facultative conţine reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative. În condiţiile în care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate:

 • să îşi transfere activul personal de la fondul de pensii facultative la care este deja participant la noul fond ales;
 • să îşi păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.

Dacă o persoană doreşte să transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat să înştiinţeze administratorul fondului la care este participant şi să îi transmită o  copie  a  actului  de  aderare.  În termen de 5 zile calendaristice de la înştiinţare, administratorul fondului de la care se transferă participantul efectuează un transfer de lichidităţi băneşti către administratorul noului fond de pensii facultative.

Transferul de lichidităţi băneşti cuprinde activul personal, calculat la data cererii,  mai puţin deducerile legale. Administratorul fondului  de  pensii  facultative  de  la  care  se transferă participantul transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informaţiile referitoare la contribuţiile făcute în contul participantului, precum şi despre transferurile de lichidităţi băneşti cu privire la contul acelui participant.

Activul personal este folosit numai pentru obţinerea unei pensii facultative. Excepție fac următoarele situații:

 • participantul nu îndeplineşte una dintre condiţiile necesare, caz în care primeşte suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;
 • participantul beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care poate obţine:

√ suma existentă în contul său ca plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani;

√ pensie facultativă ale cărei condiţii şi termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de ASF.

 • decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obţinerea unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plăteşte beneficiarilor, în condiţiile şi în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare şi prin actul de succesiune;
 • decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;
 • decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă şi acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componenta de supravieţuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.

În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II, când se constată pierderea totală a capacităţii de muncă, în condiţiile prevederilor legislative aferente sistemului public de pensii, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net, acumulat în contul fondului de pensii facultative Pilon III. În cazul invalidităţii de gradul   III, participantul va avea dreptul să opteze, după caz, pentru suspendarea sau continuarea plăţii contribuţiilor la fondul de pensii facultative.

Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii private. Pe fondul problemelor demografice la nivel mondial, cele mai noi sisteme de pensii private au trecut de la garanţii absolute la cele relative, calculate în funcţie de piaţă. Noul model de garanţii, cu flexibilitate ridicată în administrarea activelor, poate contracara mai eficient fenomenul de îmbătrânire a populaţiei. Garanţia relativă presupune randamente calculate în funcţie de performanţa medie a fiecărui segment de piaţă în parte. Protecţia participanţilor împotriva performanţelor slabe ale administratorilor de fonduri este asigurată prin eliminarea, în timp, a fondurilor cu randamente situate sub media pieţei.

În România, punerea în aplicare a mecanismului de supraveghere şi control este asigurată de ASF. Unul dintre principalele obiective ale instituţiei este protejarea intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcţionări eficiente a sistemului de pensii private. Elementele de siguranţă oferite de fondurile de pensii private Pilon II şi Pilon III sunt prevăzute atât în legile de bază ale sistemului, cât şi în legislaţia secundară emisă de către ASF în urma consultărilor cu specialiştii din piaţă. În elaborarea cadrului legal s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a celorlalte state care au implementat cu succes sisteme de pensii private, cu mult timp înaintea României.

Citește mai departe